Pedagogisch project GO!

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar hebben alle leerkrachten het PPGO!, beter bekend als pedagogisch project van het GO!, ondertekend. Daar bestaat nu een nieuwe versie van. Hiermee verklaren wij ons te houden aan de waarden en de normen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het PPGO! is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.

Voor meer informatie, klik hier.

© 2019 GO! Next basisschool Het Kleine Atheneum